Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

Ὅποιος ἔχει ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό ὅλα θὰ τὰ ἔχει ἄφθονα


Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης
Λοιπόν, ἐσὺ πρέπει νὰ σκέπτεσαι πολλὲς φορὲς ὅτι μία μόνη ἀνύψωσι τοῦ νοῦ στὸν Θεὸ καὶ μία ταπεινὴ γονυκλιτικὴ μετάνοια στὴ γῆ, ποὺ γίνεται στὸ ὄνομα καὶ τὴν τιμὴ αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ, ἀξίζει περισσότερο ἀπὸ ὅλους τοὺς θησαυροὺς τοῦ κόσμου.

Καὶ ὅ,τι, κάθε φορὰ ποὺ ἀφήνουμε τὴν ἀμέλεια καὶ βιάζουμε τὸν ἑαυτό μας μὲ ἐπιμελῆ ἔργα, οἱ Ἄγγελοι φέρνουν στὴν βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἕνα στεφάνι ἔνδοξης νίκης· καὶ ὅτι ἀντίθετα πάλι στοὺς ἀμελεῖς, ὄχι μόνο δὲν δίνει στεφάνια ὁ Θεός, ἀλλὰ καὶ παίρνει ἀπὸ αὐτοὺς λίγο λίγο τὶς χάρες ποὺ ἔχει δοσμένες, ἀφήνοντάς τους νὰ στερηθοῦν καὶ τῆς
βασιλείας του γιὰ τὴν ἀμέλειά τους· γιατὶ ἔχει γραφῆ ὅτι· «Οἱ καλεσμένοι στούς οὐρανίους γάμους άδιαφόρησαν καὶ πῆγαν ἄλλος στὸ χωράφι του καὶ ἄλλος στὸ ἐμπόριό του» (Ματθ.22,5).

Αὐξάνει ὅμως τὶς χάρες αὐτὲς στοὺς ἐπιμελεῖς καὶ βιαστὲς τοῦ ἑαυτοῦ τους, κάνοντάς τους νὰ μποῦν μετὰ ἀπὸ αὐτὰ καὶ στὴν οὐράνια βασιλεία του· «Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν κερδίζεται μὲ προσπάθεια καὶ τὴν κερδίζουν αὐτοὶ ποὺ ἀγωνίζονται» (Ματθ. 11,12)...

... Τελειώνω καὶ σοῦ παραγγέλνω· «Ἀγωνίσου πάντα τὸν καλὸν ἀγώνα» (Α' Τιμ.6,12), γιατὶ πολλὲς φορὲς μία μόνον ὥρα ἐπιμελείας, κέρδισε τὸν Παράδεισο, καὶ μία ὥρα ἀμελείας, τὸν ἔχασε. Καὶ γίνε ἐπιμελής, ἂν θέλης νὰ εἶναι ἀσφαλὴς ἡ ἐλπίδα τῆς σωτηρίας σου πρὸς τὸν Θεό· «Ὅποιος ἔχει ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό, ὅλα θὰ τὰ ἔχει ἄφθονα» (Παροιμ. 28,25).
Πηγή: Ὁ ἀόρατος πόλεμος, Ὰγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Νεοελληνικὴ ἀπόδοση: Βενέδικτος Ἱερομόναχος Ἁγιορείτης, σελ. 91-92 & 95 (2 ἀποσπάσματα).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου